Prof. dr. Azrudin Husika
Moderator

Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)

Azrudin Husika je profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje je angažovan na predmetima Obnovljivi izvori energije, Tehnologije obnovljivih izvora energije, Upravljanje kvalitetom zraka i Ekonomika energetskih i procesnih sistema. Zvanje doktora nauka iz naučne oblasti održiva energija stekao je 2012. U okviru rada na doktorskoj tezi, boravio je jedan semestar na Institutu za energijske tehnologije u Norveškoj. Pored nastave, aktivno je uključen u međunarodne projekte koje implementira Mašinski fakultet Sarajevo. Specijalizaciju iz oblasti međunarodnih finansijskih mehanizama za smanjenje emisije stakleničkih gasova, završio je u Japanu.
U okviru izrade Strategije okoliša i akcionog plana BiH 2030+ A.Husika je vodeći ekspert za kvalitet zraka, klimatske promjene i energiju. Na izradi Integriranog plana za klimu i energiju vodi dimenziju dekarbonizacije.
A.Husika je predsjednik Regionalnog centra za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu – REIC i predsjednik skupštine Udruženja biomasa u BiH.
A.Husika je autor 33 naučna i stručna rada. Koautor je dvije knjige: Zaštita zraka i Energija vjetra i vjetroelektrane, kao i Priručnika za poboljšanje energetske efikasnosti i racionalnu upotrebu energije u industriji.    
 

I BUILT MY SITE FOR FREE USING