Anes Kazagić
Panelist

Elektroprivreda BiH (Bosna i Hercegovina)

Anes Kazagić rođen je 1973. u Goraždu, BiH. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje je stekao i zvanje magistra tehničkih nauka, te doktora tehničkih nauka (2009 god).

Radi u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (EPBiH), kao Rukovodilac Sektora za strateški razvoj, a obavlja i dužnost menadžera energetske efikasnosti u kompaniji. Bio je učesnik svih projekata rekonstrukcija/modernizacija termoblokova u TE Tuzla i TE Kakanj. Trenutno je voditelj više investicionih i razvojnih projekata u EPBiH, uključujući i međunarodne istraživačko-razvojne projekte iz programa Evropske Komisije Horizont 2020 u koje je uključena EPBiH (CoolHeating, Upgrade District Heating i BIOFIT). Voditelj je izrade planskih dokumenata dugoročnog razvoja EPBiH. Voditelj je tima za tranziciju ugljenih regiona EPBiH.

Posjeduje istraživački background iz oblasti sagorijevanja, kosagorijevanja s biomasom, te održivosti energetskih sistema. Učestvovao je u više domaćih i internacionalih naučno-istraživačkih projekata. Objavio je preko 100 radova u indeksiranim svjetskim energetskim časopisima (Energy, Thermal Science, Applied Energy i dr.) te bio predavač na referentnim internacionalnim energetskim konferencijama sa recenzijom.

Broj citata (google scholar): 497, H-index 12, i10-index 11. https://scholar.google.com/citations?user=ahMHztMAAAAJ&hl=hr

Član je više internacionalnih i domaćih strukovnih udruženja:

  • član je Internacionalnog Instituta za sagorijevanje, sa sjedištem u USA.
  • član je upravnog odbora Jadranske sekcije instituta za sagorijevanje – ASCI (Adria Section Combustion Institute), sa sjedištem u Zagrebu.
  • član je Centra za održivi razvoj energetskih, vodnih i okolinskih sistema – internacionalne organizacije, sa sjedištem u Zagrebu.
  • član je BH komiteta Internacionalnog vijeća za velike elektroenergetske sisteme – CIGRE (Sarajevo).
  • član je CIGRE Paris, te je ispred BiH, član Carbon Pricing radne grupe CIGRE Paris.
  • član je udruženja termoenergetičara u BiH, sa sjedištem u Sarajevu.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING